Vision och värdegrund

Vision

Vår vision på Beta School är att alla elever ska ges möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Vi ska ha en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. Vårt övergripande mål är att alla elever ska lyckas!

Vi satsar på pedagogisk utveckling med moderna verktyg och gemensamma förhållningssätt. IT genomsyrar alla ämnen och är ett naturligt verktyg och läromedel i undervisningen för både elever och personal.

Värdegrund

I Beta School bygger vi all vår undervisning och samvaro på begreppen:

 

 

 

 

Vår värdegrund bygger på att eleverna tränar sig i att respektera varandras åsikter och att samarbeta. Vår värdegrund ska genomsyra elevens hela skoldag.

Beta School arbetar med Friends program för att förebygga mobbning och kränkningar i alla former. Vi har en kamratstödjande grupp som får handledning av föreningen Friends. Syftet är att de äldre eleverna ska få växa i ansvar och visa på ett gott beteende. Den kamratstödjande gruppen har till uppgift att hjälpa yngre elever i skolarebete och på rasterna. Vi utvärderar verksamheten en gång i månaden. Vi utökar nu även samarbetet med Friends med seminarier för skolans personal och föräldraträffar.

Friends hemsida