Trivselregler och elevinflytande

Trivselregler

Vår undervisning och samvaro bygger på Självkänsla, Trygghet, Ansvar och Respekt (STAR). Vi arbetar enligt Likabehandlingsplanen och har nolltolerans gällande kränkningar och mobbing. För allas trivsel och för ordningen på skolan följer jag dessa trivsel och ordningsregler.

Elevinflytande

Klassråd

Vi har schemalagda klassråd där alla elever får komma med synpunkter och vara delaktiga i frågor som rör skolans verksamhet. I klassråden tränas eleverna i demokratiska mötesformer och rutiner.

Alla klasser håller klassråd. För årskurs 4-9 sker det en gång per vecka. För de yngre eleverna och på fritidshemmet håller vi klassråd minst två gånger i månaden.

Elevråd

På skolan har vi ett elevråd respektive Friends grupp som arbetar aktivt med elevinflytande på skolan. Elevrådet och Friends gruppen som består av samma medlemmar är representanter för sin klass i olika elevfrågor. Detta arbete har stärkt skolans elevinflytande respektive elevengagemanget i olika frågor. Elevrådet har olika projekt t ex. planering av temadagar, genomförande av operation dagsverke samtidigt som de arbetar med skolans arbetsmiljö.

Friends gruppen har olika uppdrag. Den stöttar elever som har behov av stöd samt ingriper för att motverka mobbning och kränkningar. Friends har utformat ett faddersystem som skapar trygghet för nya elever eftersom faddrarna ser till att eleverna trivs i skolan.

Elevrådsrepresentanter

för år F-5
Haris Harbas, haris.harbas@betaschool.eu för år 6-9