Kvalitetsmodell

Betamodellen

Beta School utmanar elevens utveckling och lärande med inspiration av Montessoripedagogiken. Vi utgår även från kraven på systematiskt kvalitetsarbete i skollagen och byggt en styrmodell baserad på läroplanens huvudområden som ger oss unika möjligheter att följa elevens utveckling och verksamhetens utveckling. De huvudområden som aktivt styr är:

Huvudområden delas upp i ett antal delområden och mål. Verksamheten följs upp av styrtal inom varje målområde. Genom utfallet ställt mot grundskolans mål görs analys och värdering över vilka aktiviter som ska utvecklas.

Årligen sammanställs resultatet i en rapport över resultat och utveckling. Rapporten är underlag för Beta School verksamhet och samverkan med eleven och dess föräldrar för att utveckla kvaliteten i ”jag kan”.

Metoder och resultat

Vi följer fortlöpande upp verksamhetens resultat i ett digitalt system byggt på Skoldialogens styrmodell och Stratsys IT-plattform. Det sker genom fortlöpande uppföljning av verksamheten byggd på läroplanens huvudområden och årliga undersökningar av föräldraenkäter och medarbetarenkäter och dokumentation av kvalitetsarbetet.

Analys och åtgärder

Samtliga resultat analysera från den löpande verksamheten och de förbättringsprojekt verksamheten bedriver. Analysen bygger på data från verksamheten för att kunna göra rätt åtgärder så att ständiga förbättringar kan ske på skolan. Allt förbättringsarbete dokumenteras i det digitalt styrsystemet.

Styrdokument

Beta School kvalitetsarbete bygger på skollagen, skolförordningen och läroplanen Lgr11 samt interna styrdokument.