Information till föräldrar

Vårt mål på Beta School är att våra elever får en trygg och harmonisk start på sin framtid och vi strävar efter att väl förberedda de för framtiden med goda kunskaper i alla ämnen. Vi vill lära eleverna att ta ansvar för sig själva, sitt arbetssätt och sina kamrater. Nedan ger vi några exempel.

Skoldagbok

Varje måndag får eleverna med sig skoldagboken hem. Föräldrarna skriver på och skickar den tillbaka till skolan.

Månadsutvärdering

Veckobrev, lärarplanering, månadsutvärdering, läxor m.m kommer att finnas på InfoMentor. Men vid behov skickas en kopia på ovanstående dokument hem där föräldrarna skriver på och skickar den tillbaka till skolan.

Utvecklingssamtal

Vi genomför minst ett utvecklingssamtal per termin. Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal där lärare, elev och föräldrar samtalar om såväl kunskapsutveckling som social utveckling och formulerar mål för det kommande arbetet i en individuell utvecklingsplan.

Läromedel

Undervisningen i grundskolan är avgiftsfri för eleverna liksom läromedlen. De flesta läroböckerna är låneböcker. Den elev som slarvat bort eller förstör en bok, är skyldig att ersätta den.

Läxor

Läxor utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift är en väsentlig del av den fostran och färdighetsträning som skolan ska ge. Det är vanligt att hemuppgifterna individualiseras, så det är inte självklart att alla elever har samma uppgifter att arbeta med hemma.

Modersmålsundervisningen

För att ha rätt till modersmålsundervisning krävs det att minst en förälder kommer från ett annat land och att modersmålet är ett levande språk i hemmet. Eleven måste kunna kommunicera på språket.

Elevskåp

I år 4-9 disponerar och ansvarar eleverna för ett elevskåp. Eleverna skall sköta skåpet på ett korrekt sätt och skolan har tillstånd att öppna skåpet om misstanke finns att skåpet innehåller saker som ej får medföras till skolan. Skåpet disponerar under läsåret och skall tömma inför varje sommar.

Stölder

Skolan har inte någon försäkring som ersätter borttappade eller stulna kläder/värdesaker. Ersättning för förluster till följd av stöld eller egendomsskada betalas av skolan endast då försummelse föreligger från skolans sida. Vidare gäller att stölden eller skada ska ha inträffat under skoltid. För att ersättning ska kunna utgå krävs också att anmälan skett snarast möjligt till skolan och till polisen.

På Beta School arbetar vi efter värdegrundskonceptet. Brott mot ordnings- reglerna följs av disciplinära åtgärder.

Besök

Innan släktingar eller vänner besöker skolan är det viktigt att man har bokat tid hos skoladministratören.