Årlig plan mot kränkning

Det är allas ansvar på skolan att uppmärksamma och gripa in om någon blir trakasserad på skolan. Skolans likabehandlingsgrupp jobbar aktivt för att hindra mobbning. Vi samarbetar även med stiftelsen Friends där elever, personal och föräldrar får utbildning. I varje klass (år 3-9) väljas två framröstade representanter bland eleverna (kamratstödjare) som arbetar med de vuxna för att ha en miljö präglad av trygghet, trivsel och jämlikhet där man ska möta varje barn/elev med respekt för deras person och arbete.

Beta School arbetar medvetet mot kränkningar och diskriminering. Vi har välutbildad och engagerad personal i en miljö anpassade för eleven. Trots det finns det elever som inte trivs på skolan. Det kan vara att eleven inte blir vald i idrott eller blir osynliggörs i andra skolsammanhang. Därför fokuserar vi på de lagkrav som finns i skollagen och diskrimineringslagen för att i en årlig plan fånga upp och förbygga kräkningar och diskriminering. Beta School samarbetar i dessa frågor med Friends för att skapa ett förebyggande arbete.

Den årliga planen innehåller två delar. Första delen av planen är en handlingsplan för att förebygga kränkningar under läsåret. Andra delen en analys av årets utfall och förslag till förbättringar till kommande år. Den görs i samarbete med elever och vårdnadshavarna. Det råder nolltolerans mot kränkningar i skolan. Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vår plan för kräkning innehåller följande:

 

Externa källor:

Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagen (2008:576)Friends,