Vi gör så här! #3 #4

Välkommen till Beta School!

Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser

Samarbeten

Vi vill passa på att tacka våra vänner

Beta School bedriver ett aktivt och kontinuerligt samarbete med ett antal företag och organisationer i syfte att erhålla rätt kompetens inom olika viktiga områden för en skola. Dessa samarbeten har direkt koppling till de krav som ställs av lagar och styrdokument för en skolverksamhet. Nedan kan ni läsa mer om respektive partner och även klicka vidare till deras hemsida för mer information..

Andra viktiga länkar – Stockholms Stad, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Montessoripedagogik, Vårdguiden, BUP och BVC

Aktuellt

Läs nedan om det senaste som händer

Om oss

Hur vi jobbar

Beta School är en modern skola i Spånga som utmanar elevens utveckling och lärande med inspiration av Montessoripedagogiken. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat. Vi har en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. I förtroende ska barn/elever, föräldrar och personal samverka kring jämställdhet, demokrati och allas lika värde. Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt för alla på skolan.

På vår skola tar vi ansvar utifrån de lagar och styrdokument som gäller för en grundskola. För att möta ett föränderligt samhälle ska vi som verkar i skolan ge eleven en kunskapsbas och lust till livslångt lärande. Alla ska kunna känna glädje i att möta nya utmaningar i lärandet. Vi har därför utvecklat en egen modell för hur systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i skolan ska bedrivas – där alla har möjlighet att komma till tals inom alla områden för att ständigt arbeta med både små och större förbättringar.

Vi arbetar kontinuerligt mer med att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring demokratifrågor. Vårt uppdrag är att utveckla elevernas kunskaper om det demokratiska systemet och alla barn och elever får möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli hörda. Det är viktigt att utbilda eleverna att söka ömsesidig förståelse, att uppskatta tolerans och att lära sig att kritisera orättvisor – både med hjälp av teori och praktik antingen på lokal eller global nivå.

Vi har absolut noll tolerans mot minsta tendens till trakasserier och mobbning, både bland elever och vuxna. Alla ska kunna gå till sin arbetsplats med glädje. Vi måste alla ta alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier på allvar och gemensamt använda oss av de rutiner som finns på skolan.

Vi förväntar oss delaktighet från alla som berörs direkt eller indirekt i skolans verksamhet och vi kommer alltid se till att värna om elevens integritet och utveckling – både avseende kunskaper men också socialt och emotionellt. Båda sidor är lika viktiga för oss i vår skola!

Kontakta oss

Det är bara att ni hör av er om ni har några frågor eller funderingar

Beta School

Besöksadress: Fagerstagatan 13, 163 53 Spånga

Postadress: Beta School, Box 8018, 163 08 Spånga


Skolledning

Suzanne Zangan

Elevhälsoteam Rektor

@ beta.school@yahoo.com

   0735 112 400


Thore Aronsson

Konsult

@  thore.aronsson@betaschool.eu


Elevexpedition

Nicoleta Pop

Administratör

nicoleta.pop@betaschool.eu

+46(0)709505561


Personal

Abdul Hassan

Lärare MA och NO

@   abdul.hassan@betaschool.eu


Moni Zaidi

Lärare SO

@   moni.zaidi@betaschool.eu


Midia Ibrahim

Lärare ENG och SV

@   midia.ibrahim@betaschool.eu


Anna Shamzini

Lärare BL och SL

@   anna.shamzini@betaschool.eu


Haris Harbas

Lärare IDH

@   haris.harbas@betaschool.eu


Joel Danielsson

Lärare MU

@   joel.danielsson@betaschoo.eu


Sabri Yousef

Lärare MA och NO

@  sabri.yousef@betaschool.eu


Manuel Santibanez

Lärare Spanska

@   manuel.santibanez@betaschool.eu


 Modersmålslärare

Anna Elfara

@   anna.elfara@betaschool.eu


Aamina Shukri

@   aamina.shukri@betaschool.eu


 Fritidspersonal

Maria Holmström

Barnskötare

@   maria.holmstrom@betaschool.eu


 

Elevhälsoteam

Karin Strååt

Skolläkare

@   karin.straat@betaschool.eu


Anita Engdahl

Specialpedagog

@   anita.engdahl@betaschool.eu 


Per Magnus Lal Eriksson

Skolpsykolog

@   pm@akillespsykologkonsult.com

­­­­­­­­­­­­­­­